ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Przymusowe przesiedlenia z ziem II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej

Przymusowe przesiedlenia z ziem II Rzeczypospolitej podczas II wojny
światowej - 21 10 2009

1.Idea przymusowych przesiedleń w I połowie XX w.
2.Wysiedlenia ludności polskiej z ziem wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1941
3.”Heim ins Reich”. Przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów Europy Wschodniej w latach 1939-1941
4.Deportacje z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją radziecką
5.Wysiedlenia i „gettoizacja” Żydów na okupowanych obszarach Polski
6.Deportacje na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy w latach 1940-1944
7.Wypędzenia, ucieczki i ewakuacja w końcowej fazie wojny 1943-1945


Grzegorz Hryciuk (ur. w 1965 r. we Wrocławiu), dr hab. (2005), profesor nadzwyczajny uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii „Gazeta Lwowska” 1941-1944 (1993, 1996)), Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne (2000), „Kumityt”. Polski Komitet Opiekuńczy Lwów Miasto w latach 1941-1944 (2000), Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948 (2005), współautor wraz ze Stanisławem Ciesielskim i Aleksandrem Srebrakowskim pracy Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej (1993, 1994) oraz Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim (2003). Współautor i redaktor wydawnictwa Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy (2008) wydanie poprawione i uzupełnione po niemiecku: Atlas Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung. Ostmitteleuropa 1939-1959 (2009).

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., historia Ukrainy oraz relacji polsko-ukraińskich w XX stuleciu, historia Rosji i Związku Radzieckiego w XX wieku, dzieje diaspory polskiej na wschodzie, zwłaszcza na terenie Imperium Rosyjskiego, ZSRR i państw powstałych po rozpadzie ZSRR oraz problematyka stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich w czasach najnowszych.        
Od 1990 r. prowadził badania i kwerendy naukowe w licznych archiwach rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, litewskich i niemieckich.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013