Międzynarodowa Konferencja Naukowa

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO
CENTRUM INFORMACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO


ZAPRASZAJĄ NA:


MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


„INTERNACJONALIZM, CZY…?
DZIAŁANIA
ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTW KOMUNISTYCZNYCH
WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
(1944–1989)”


WROCŁAW, 22–23 KWIETNIA 2010 R.

21 IV 2010 r.

godz. 16.00 – KONFERENCJA PRASOWA – Wrocław, pl. Nowy Targ 4–8, p. 204 (budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia)

22 IV 2010 r.

SESJA INAUGURACYJNA (godz. 9.00)
(Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldyńska)

- prof. dr. hab. ROŚCISŁAW ŻERELIK (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. WŁODZIMIERZ SULEJA, dr ŁUKASZ KAMIŃSKI (Instytut Pamięci Narodowej): Oficjalne otwarcie konferencji
- doc. dr hab. GRZEGORZ MOTYKA (Instytut Studiów Politycznych PAN): Wykład inauguracyjny

SESJA I (10.00 – 12.00):

Polityka narodowościowa Polski Ludowej
(Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49)

- prof. dr hab. EUGENIUSZ MIRONOWICZ (Uniwersytet Białostocki): Założenia i cele polityki narodowościowej PRL
- prof. dr hab. GRZEGORZ HRYCIUK (Uniwersytet Wrocławski): Czy wysiedlenia były instrumentem polityki narodowościowej w powojennej Polsce?
- prof. dr hab. ROMAN DROZD (Akademia Pomorska w Słupsku): Reakcje władz Polski Ludowej wobec prób powrotów ludności ukraińskiej na dawne miejsca osiedlenia (po roku 1947)
- prof. dr hab. GRZEGORZ BERENDT (IPN OBEP Gdańsk): Polityczne uwarunkowania funkcjonowania towarzystw społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych w PRL (1950–1989)
- prof. dr hab. GRZEGORZ STRAUCHOLD (Uniwersytet Wrocławski): Swoi, czy obcy? Kwestia ludności autochtonicznej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
godz. 12.00–12.30: PRZERWA

SESJA II (12.30–14.45)

Aparat bezpieczeństwa jako instrument polityki narodowościowej Polski Ludowej
(Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49)

dr ŁUKASZ KAMIŃSKI (IPN): Rola aparatu bezpieczeństwa w realizacji polityki narodowościowej państwa
dr hab. KRZYSZTOF SZWAGRZYK (IPN OBEP Wrocław): „Internacjonalistyczne” kadry bezpieki w Polsce Ludowej.
JOANNA HYTREK-HRYCIUK (IPN OBEP Wrocław): Środowiska ziomkowskie w materiałach Służby Bezpieczeństwa
dr ARKADIUSZ SŁABIG (Akademia Pomorska w Słupsku): Aparat bezpieczeństwa w województwie zielonogórskim wobec Niemców i autochtonów w latach 1950–1975.
dr ROBERT KLEMENTOWSKI (IPN, OBEP Wrocław): ‘Modus operandi’ agenta w środowisku mniejszości niemieckiej. Studium przypadku tajnego współpracownika ps. „Jansen”.
dr MATEUSZ HARTWICH (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas): Reakcje władz polskich na przyjazdy turystów z NRD i RFN na Dolny Śląsk w latach 60-tych i 70-tych XX w.

godz. 14.45 – 16.00 – PRZERWA OBIADOWA

SESJA III  (16.00–19.30):

Aparat bezpieczeństwa jako instrument polityki narodowościowej Polski Ludowej
(Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49)

dr PIOTR KARDELA (IPN OBEP Olsztyn): Mienie za wyjazd. Esbecki proceder wydawania Warmiakom zezwoleń na stały wyjazd do RFN. Studium przypadku
dr JAROSŁAW SYRNYK (IPN OBEP Wrocław): WUBP/WUdsBP we Wrocławiu wobec mniejszości narodowych (1945–1956)
dr hab. BOŻENA SZAYNOK (Uniwersytet Wrocławski): Kwestia inwigilacji ludności żydowskiej w Polsce Ludowej
KATARZYNA WOŁOWIEC (IPN OBEP Wrocław) – Postać Leona Szweda. Studium przypadku.
ŁUKASZ SOŁTYSIK (IPN, OBEP Wrocław): Organy bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej wobec Romów w Polsce Ludowej(1944/45–1989).
dr KRZYSZTOF SYCHOWICZ  (IPN, OBEP Białystok): Współpraca KGB USSR i MSW Polski w rozpracowywaniu środowiska byłych członków OUN-UPA w latach 1959–1969 – wstęp do tematu
MAGDALENA SEMCZYSZYN (IPN BUiAD Szczecin/Warszawa) – Charakterystyka dokumentów dotyczących współpracy KGB z MBP/MSW przechowywanych w BUIAD IPN w Warszawie
MARCIN MAJEWSKI (IPN BUiAD Warszawa) - Działania bezpieki wobec ośrodków zagranicznych ukraińskich tzw. organizacji nielegalnych
dr hab. IGOR HAŁAGIDA (IPN OBEP Gdańsk): Działania SB wobec Cerkwi greckokatolickiej

19.30 – ZAKOŃCZENIE OBRAD I DNIA KONFERENCJI

23 IV 2010 r.

SESJA IV (9.00 – 15.30)

Wybrane aspekty polityki narodowościowej w krajach komunistycznych. Rola organów bezpieczeństwa w  realizacji polityki narodowościowej w państwach „demokracji ludowej”
(Kolegium Europy Wschodniej, ul. bp Nankiera 17)

prof. ALBINA NOSKOVA (Institut Słowianowiedienija Russkoj Akademii Nauk, Moskwa, Rosja) – Geopolityczny aspekt problemu mniejszości narodowych w Europie Wsch. (plany a realizacja) – I-sza połowa wieku XX.
prof. dr hab. STANISŁAW CIESIELSKI (Uniwersytet Wrocławski) – Narodowościowe aspekty represji radzieckich na Kresach Wschodniej 1939–1941
prof. dr hab. MIKOŁAJ IWANOW (Uniwersytet Opolski) – Operacja Polska. Represje wobec mniejszości polskiej w ZSRR w okresie "wielkiego terroru", 1936 – 1938
doc. dr IRYNA MUSIIENKO (Politechnika Charkowska, Ukraina) – „Radziecki internacjonalizm”, jako forma realizacji projektu komunistycznego w Ukrainie
prof. IHOR ILYUSHYN (Kyivskyy Slavistychnyy Universytet, Kijów, Ukraina) – Mechanizm dezinformacji, jako instrument polityki divide et impera wobec ludności polskiej i ukraińskiej ze strony władz radzieckich w latach II wojny światowej i po niej.

PRZERWA (11.00–11.30)
WOJCIECH TRĘBACZ (IPN OBEP Wrocław) – Wzory ulotek w języku niemieckim, czeskim, rosyjskim i polskim zrzucone w latach 1950-1956 na terenie Dolnego Śląska. Materiały przejęte przez Urzędy Bezpieczeństwa
doc. dr SIARHIEJ TOKĆ (Garadzenskaj dziarżaunaj uniwiersitet, Grodno, Białoruś), Kwestia narodowościowa w działalności lokalnych struktur władzy radzieckiej i służb specjalnych w zachodnich obwodach BRSR w latach 1944–1955
dr ARŪNAS BUBNYS (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Wilno, Litwa) – Stanowisko KGB Litewskiej SSR wobec "repatriacji" Polaków do Polski w 1955-1959 i emigracji Żydów na Zachód w latach 70-80. XX w.
prof. LARISA LYKOSHYNA (Moskwa, Rosja) – Mniejszości narodowe i etniczne a władza w Polsce i Czechosłowacji w latach 80-ch XX w.

PRZERWA 13.10–13.30

doc. dr hab. JIŘI FRIEDL (Historicky ustav Akademie Věd České republiky, Praga, Czechy) Zarys stosunku Ministerstwa Spraw Wewnetrznych do polskiej mniejszosci w Czechoslowacji w latach 1945-49
doc. dr MICHAL ŠMIGEL (Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja) – NB a narodnostna otazka na východnom Slovensku v rokoch 1945–1948. (NB a kwestia narodowościowa we Wschodniej Słowacji w latach 1945–1948)
dr PETR BLAŽEK (Ústav pro soudobé dějiny je pracovištěm Akademie věd České republiky, Praga, Czechy) Kontrola mniejszości polskiej w Czechosłowacji ze strony StB na początku lat osiemdziesiątych XX w.
dr HANNA LABRENZ-WEISS (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Niemcy), Działalność Stasi i SB wobec Polaków w Berlinie Zachodnim

ok. godz. 15.30 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013